Sänkt pris
3995
99,88 / L
Tidigare pris 7990

WWM GLIDER

Art. 36-9000
Silikonfritt glidmedel för träbearbetningsmaskiner. Minskar friktionen mellan obearbetat trä och maskinens arbetsyta. Passar alla träslag. Användningsområden: Sågbord, sågklingor, hyvelbord, hyvelstål, styrskenor, plastdrev, skjutmekanismer mm. Missfärgar inte metallytor.
Fara
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter