6990

Saneringstabletter, 10 st

Art. 36-7511
Dämpar dålig lukt och påskyndar nedbrytningsprocessen i mobila och kemiska toaletter. För båtar, husvagnar, sommarstugor m.m. Inte skadliga för miljön.

Bruksanvisning:*Ta ut tabletten ur skyddsplasten och placera den i tanken.*Fyll på med vatten enligt rekommendation för din toalett.*Tvätta händerna efter påfyllning.*Tabletten löser upp sig själv i tanken. *Produkten fungerar bäst över +8 °C. Dosering:*Mobila toaletter, använd 1 tablett per gång.*Båtar med septiktank: 1 Saneringstablett per 10 liter vatten vid start, därefter 1 tablett vid behov.*Vid varm väderlek kan doseringen behöva göras oftare.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd ögonskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.