115:-
287,50 / L

Kedjespray ”racing”

Art. 36-5100

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
För O-ringskedjor på MC och ATV. Lämplig för tuff landsvägs- och offroad-körning. Extremt goda vidhäftnings- och smörjegenskaper. Oljan smörjer väl även vid höga hastigheter och temperaturer. Ger ett långvarigt, vattentätt skydd mot korrosion, samt minskad friktion och slitage. Smörjmedlet kastas varken av kedjan vid höga farter eller spolas bort av vatten. Den behandlade kedjan tar ej åt sig smuts och sand. Medlet torkar snabbt (15-20 minuter). Innehåll: 400 ml.
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Innehåller REACTION PRODUCTS OF BIS(4-METHYLPENTAN-2-YL)DITHIOPHOSPHORIC ACID WITH PHOSPHORUS OXIDE, PROPYLENE OXIDE AND AMINES, C12-14 ALKYL (BRANCHED). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter