9990
24,98 / L

Högtrycksschampo

Art. 36-9550
Rengöringsmedel för användning i högtryckstvättar, bilen, båten, husvagnen, huset m.m.
Högtryckstvätt: Stoppa ner högtryckstvättens kemslang i dunken med rengöringsmedel. Öppna därefter kemvredet på spolröret och låt maskinen späda medlet.
Motortvätt: Spraya rengöringsmedlet över hela motorn. Låt sedan medlet verka 3–5 minuter. Spola därefter av med hjälp av högtryckstvätten. Använd medlet i koncentrerad form.
Invändig tvätt: Blanda rengöringsmedlet med vatten i en sprayflaska. Ca. 10–20 % rengöringsmedel och resten vatten. Spraya på galon, gummi, textilier etc. Torka torrt.
Manuell biltvätt: Blanda 0,5–1 dl av rengöringsmedlet med vatten i en 10 liters hink.
Innehåller: Nonjoniska tensider, amfotera tensider < 5%. 4 l.
Fara
Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.