9990

Shake and Shine, 1 l

Art. 36-71

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Snabbtvätta bilen enkelt helt utan vatten och andra medel. Används på lätt smutsad bil. Innehåller shampo och Carnauba vax som blandas då flaskan skakas. Skaka flaskan noga, spraya ytan och gnid varsamt in med mikrofiberduk. Torka därefter av med ren mikrofiberduk.
Varning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Vid brand: Släck branden med .... Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också