8490
212,25 / L

Rostskyddsprimer

Art. 36-7419

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
  • Zinkfosfatbaserad rostskyddsprimer med korrosionsskyddande pigment.
  • Både rostskyddar och grundmålar bilens ytor av järn, stål och aluminium.
  • Rostskyddsprimern ger ett utmärkt målningsunderlag som bidrar till ett förbättrat målningsresultet.
  • Primern har mycket goda vidhäftningsegenskaper och kan våtslipas.
  • Primern är dammtorr efter 10 minuter och genomhärdad efter 1 dygn.
  • Kulör: Rödbrun.
  • 400 ml.

OBS!
  • Hög luftfuktighet ger längre torktid. En stor fördel jämfört med andra liknande produkter är att Rostskyddsprimern tillåter senare punktsvetsning utan att rostskyddet försämras.
  • Kan övermålas med samtliga av Biltemas bättringsfärger för bil.
Fara
Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att andas in ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också