105:-
2100:- / L

Gängtätning

Art. 36-31

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
  • För tätning av fingängor.
  • Tätar bl.a. mot gas, vatten, gasol och bensin.
  • Kan även användas vid ventiler och mätare utan att hindra flödet till/genom dessa.
  • Mycket hög tålighet mot vibrationer och stötar.
  • Ger täta kopplingar som är lätta att demontera även efter flera års användning.
  • Tål temperaturer upp till 150 °C.
  • Lämplig att användas på kopplingar upp till 20 mm (3/4").
  • 50 ml.
Varning
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in ångor/sprej. Tvätta händerna grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter