105:-
2100:- / L

Gängtätning

Art. 36-31

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
  • För tätning av fingängor.
  • Tätar bl.a. mot gas, vatten, gasol och bensin.
  • Kan även användas vid ventiler och mätare utan att hindra flödet till/genom dessa.
  • Mycket hög tålighet mot vibrationer och stötar.
  • Ger täta kopplingar som är lätta att demontera även efter flera års användning.
  • Tål temperaturer upp till 150 °C.
  • Lämplig att användas på kopplingar upp till 20 mm (3/4").
  • 50 ml.
Varning
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter