8990
224,75 / L

Fälgfärg Metallic

Art. 36-24
Utmärkt aerosol som får slitna fälgar att glänsa som nya. Torkar snabbt till en hållbar och högglansig silverfärgad finish som skyddar mycket bra mot bromsdamm, kemikalier, värme och slitage. Ej kompatibel med Biltemas övriga fälgfärger eller primer 36-7418 och 36-7419. Övermålningsbar med akrylfärg. Silver-metallic. 500 ml.
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också