4990
49,90 / L

Tjär- och asfaltsborttagare

Art. 36-18

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Utmärkt avfettningsmedel som snabbt löser upp svårborttagna asfaltsprickar på billacken. Även effektivt mot tjära, olja, trafikfilm, låsolja, vägsalt och drivmedelsrester. Kan användas på våta ytor och till motortvätt. Volym: 1 l.
Fara
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Sök läkarvård om du känner dig dålig. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter