109:-
10900:- / L

Repborttagare, penna

Art. 36-49
Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Återställer ytliga repor och stenskott. Lätt att applicera. Lämplig för de flesta lackerade ytor, även metalliclacker.10 ml.

Gör så här:
  • Se till att ytan som ska behandlas är ren och slät
  • Skaka pennan så att medlet blir ordentligt blandat
  • Pressa fram lite medel genom att trycka pennans övre del några gånger mot en hård, ren yta

    Obs: testa produkten på ett litet, dolt område först, så att du blir säker på att du får den effekt du vill uppnå. Arbeta med enstaka drag. Lägg flera lager efter varandra och låt torka cirka 30 minuter mellan lagren.
Varning
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Vid brand: Släck med alkoholbeständigt skum, pulver eller sand. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också