7990
319,60 / L

Rain Repellent

Art. 36-40

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
 • Glasbehandling som skapar en smuts- och vattenavvisande yta.
 • Efter behandling pärlar sig regnvattnet på rutan vilket ger en stor siktförbättring vid körning i dåligt väder.
 • 250 ml.

  Bruksanvisning
  1. Rengör och torka vindrutan och vindrutetorkarna.
  2. Häll ut medlet över en torr, mjuk trasa och gnid in det över vindrutan i cirkelrörelser.
  3. Vänta tills det bildats en matt yta och gnid sedan ut mer medel för att vara säker på att alla delar av vindrutan har behandlats.
  4. Skölj av vindrutan med vatten och gnid av medlet med en mjuk trasa tills allt medel är borta och sikten genom vindrutan är klar.
Fara
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Vid brand: Släck med alkoholbeständigt skum, pulver eller sand. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också