6990
349,50 / L

Bensintillsats

Art. 36-674
För alla bensin- och etanolmotorer. Rengör bränslesystemet och ger bättre bränsleekonomi. Smörjer insprutare/bränslesystem och förhindrar isbildning. Förebygger beläggningar i bränslesystemet och förbränningsrummet. Skyddar mot rost. Underlättar kallstarter. Motverkar knackningar och glödtändningar. Återställer insprutarnas funktion och bränsleblandningen. Minskar slitage på ventilsäten. Oskadlig för katalysatorer. 200 ml. Bruksanvisning: Häll flaskans hela innehåll i bränsletanken. Räcker till ca 70 l bränsle.
Fara
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Innehåller Etylendiamin. Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Samla upp spill. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter