9990
499,50 / L

Dieselbiocid, bil

Art. 36-676
Stoppar tillväxt av bakterier, alger och slem i bränsletankar. Bruksanvisning: Dränera om möjligt vatten från botten på bränsletanken innan biociden används. Tillsätt biociden när tanken är 3/4 full, den blandas sedan med bränslet när tanken fylls. Biociden börjar verka direkt. Doseringen varierar beroende på tankvolym. Vid synligt slem i tanken eller annat tekniskt problem som till exempel igensatta filter kan doseringen tillfälligt ökas kraftigt. Om tanken är extremt förorenad med slem bör den rengöras före användning av biociden. Dosering: En flaska på 200 ml räcker till 200 l bränsle.
Fara
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Framkalla INTE kräkning. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter