6990
196,90 / L

Vattenpumpsmörjning

Art. 36-1824
Förhindrar rostbildning i kylsystemet, smörjer vattenpumpen och kärvande värmereglage. Skonsam mot alla metall- och gummidetaljer. Förhindrar överhettning. Kan användas vintertid ihop med glykol. 443 ml.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Skadligt vid förtäring.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.