9990
99,90 / L

Fernissa syntetisk - Lack

Art. 36-140
  • Uretanalkydbaserad, blank klarlack på lösningsmedelsbas.
  • För de flesta underlag, även betong och linoleum.
  • Ger ett gott skydd och djup lyster på trägolv, snickerier, etc.
  • För inom- och utomhusbruk.
  • Mycket hög vattenresistens.
  • 1 l.
Spädning: Lacknafta, max. 10 %.
Förbehandling: Ytorna skall vara rena och dammfria.
Applicering: Pensel eller sprutning.
Antal strykningar: 2 eller 3 på ej tidigare fernissade träytor; 1 på tidigare behandlade ytor.
Torktid vid +25 °C: Dammtorr 2-3 timmar, genomtorr 24 timmar.
Åtgång: 10-12 m²/l.
Förvaras frostfritt.
Måla ej vid lägre temperatur än +5 °C.
Omröres väl före användning.
Gränsvärde VOC: (kat A/e) 400 g/l. (2010)
Produkten innehåller max: 400 g/l VOC.
Varning
Brandfarlig vätska och ånga. Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.