119:-
23,80 / KG

ROT & lagningsbruk, 5 kg

Art. 36-8344
Lättarbetat cementbruk som härdar och torkar snabbt. För lagning och utfyllnad på massiva underlag inom- och utomhus, t.ex. kantstötta trappsteg, pelare m.m. Kan appliceras vertikalt eller horisontellt. Även för golvavjämning med fall mot golvbrunn. Kan läggas i lager från 1 mm till 25 mm. Starkt absorberande underlag skall förbehandlas med Primer C. 5 kg.

Appliceringstjocklek: 1 till 25 mm. Torkar och härdar snabbt.
Åtgång: 1,6 kg/m2 för varje mm tjocklek.
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum, vid förvaring på torr plats.
Bruksanvisning:
Underlaget måste vara rent, helt torrt, fast samt fritt från sprickor och stigande fukt. Absorberande porösa underlag med pulverfina ytor måste förbehandlas med Primer C. Mät upp korrekt mängd vatten (1-1,2 l till en förpackning om 5 kg) i Biltemas måtthink, 86-1022. Häll det uppmätta vattnet i en ren behållare. Blanda därefter ner innehållet i förpackningen under omrörning, tills du får en homogen och klumpfri massa. Låt vila i 5 minuter, rör sedan om igen. Applicera produkten med en metallspackel. Bruket måste appliceras inom 60 minuter. För en slätare yta så kan en lätt fuktad fogbräda användas, så fort bruket har styvnat tillräckligt. Torktid ca 3 timmar vid +23 °C. Om plattor skall läggas ovanpå bruket, kan detta göras efter ca 4-6 timmar. Parkett- eller mattläggning kan ske efter 24 timmar.
PRODUKT FÖR YRKESBRUK - VID TVEKSAMHET, LÄS DEN TEKNISKA INSTRUKTIONEN ELLER RÅDFRÅGA EXPERTIS PÅ PRODUKTEN INNAN ANVÄNDNING.
Fara
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.