129:-
25,80 / KG

ROT & lagningsbruk, 5 kg

Art. 36-8344
Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
Lättarbetat cementbruk som härdar och torkar snabbt. För lagning och utfyllnad på massiva underlag inom- och utomhus, t.ex. kantstötta trappsteg, pelare m.m. Kan appliceras vertikalt eller horisontellt. Även för golvavjämning med fall mot golvbrunn. Kan läggas i lager från 1 mm till 25 mm. Starkt absorberande underlag skall förbehandlas med Primer C. 5 kg.

PRODUKT FÖR YRKESBRUK - VID TVEKSAMHET, LÄS DEN TEKNISKA INSTRUKTIONEN ELLER RÅDFRÅGA EXPERTIS FÖRE ANVÄNDNING.
Fara
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
    • Appliceringstjocklek: 1–25 mm. Torkar och härdar snabbt.
    • Materialåtgång: 1,6 kg/m2 för varje mm tjocklek.
    • Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum, vid förvaring på torr plats.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter