Från
259:-

Takmassa

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Fiberarmerad och gummiförstärkt asfaltmassa för strykning av tak av papp, plåt och betong.
Bildar ett elastisk och ogenomträngligt skikt.
Tål alla klimat.
Färdig att påstrykas.

Bruksanvisning
Takmassan kan appliceras direkt.
Späd vid behov med en mindre mängd lacknafta.
OBS! Mycket uttorkad papp bör förbehandlas med Primer

Strykning av platta papptak utan avrinning
 1. Stryk på takmassa
 2. Lägg på armering av glasfiberväv
 3. Stryk på ytterligare ett lager takmassa
Tekniska data
 • Densitet: 1000 kg/m³
 • Kulör: svart
 • Vikttorhalt: 65 %
 • Torktid: ca 1 vecka
 • Flampunkt: 40 °C
 • Brandklass: 2 b
 • Lösningsmedel: Lacknafta
 • Åtgång på papptak: 0,5–1 liter/m² (mindre om ytan förbehandlas med Primer)
 • Åtgång på plåttak: 0,5 liter/m²
 • Gränsvärde VOC: (kat A/h) 750 g/l (2010)
 • Produkten innehåller max: 349,6 g/l
 • TAKMASSA 5L

  TAKMASSA 5L

  Art. 36-684
  5 l
  259:-
  51,80 / L
  Varning
  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • TAKMASSA 10L

  TAKMASSA 10L

  Art. 36-685
  10 l
  429:-
  42,90 / L
  Varning
  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter