7990
532,67 / L

Epoxy, Superstark

Art. 36-2421

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
  • Tvåkomponents epoxylim som fogar, fyller, fäster och lagar.
  • Ger mycket starka fogar för de flesta material så som plast, metall, glas, keramik, trä, sten, glasfiber m.m.
  • Lämplig för att fästa detaljer och reparera plast, tvättställ, båtar m.m.
  • Grå. 2 x 75 ml.

Bruksanvisning
  1. Rengör och torka ytorna som ska limmas.
  2. Blanda lika delar från de båda burkarna.
  3. Applicera inom 2 timmar.
  4. Jämna till med en fuktad spatel.
  5. Härdar på 3 timmar. Efter 24 timmar kan ytan slipas, borras och målas.
Bas
Varning
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Särskild behandling (se … på etiketten). Vid hudirritation: Sök läkarvård. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
Härdare
Fara
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in ångor/sprej. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Särskild behandling (se … på etiketten). Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också