7990
532,67 / L

Epoxy, Superstark

Art. 36-2421

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
  • Tvåkomponents epoxylim som fogar, fyller, fäster och lagar.
  • Ger mycket starka fogar för de flesta material så som plast, metall, glas, keramik, trä, sten, glasfiber m.m.
  • Lämplig för att fästa detaljer och reparera plast, tvättställ, båtar m.m.
  • Grå. 2 x 75 ml.

Bruksanvisning
  1. Rengör och torka ytorna som ska limmas.
  2. Blanda lika delar från de båda burkarna.
  3. Applicera inom 2 timmar.
  4. Jämna till med en fuktad spatel.
  5. Härdar på 3 timmar. Efter 24 timmar kan ytan slipas, borras och målas.
Bas
Varning
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Särskild behandling (se … på etiketten). VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Härdare
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Skadligt vid förtäring eller inandning.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skölj munnen. Särskild behandling (se … på etiketten). VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också