6990
93,20 / L

Fogskum för pistol, 750 ml

Art. 36-483

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
1-komponent polyuretanskum. Passar fogskumpistol 88060 och 88061.
  • För tätning runt fönster och dörrar, samt isolering, montering och utfyllning.
  • Fäster på nästan alla material utom silikon, polyeten och teflon.
  • Under härdningstiden expanderar medlet, ungefär till den dubbla volymen. Vid torra förhållanden, fukta genom att duscha med vatten.
  • Värmeisolerande, ljudabsorberande och resistent mot mögel och svamp.
  • 750 ml.
  • Godkända skyddshandskar enligt EEC-direktiv 89/686 medföljer i hatten. (EEC No 552/2009).
Till fogskumpistol.
Fara
Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan skada spädbarn som ammas. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Om du exponerats eller utsätts på annat sätt: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik kontakt under graviditet och amning. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också