6990
93,20 / L

Fogskum för pistol, 750 ml

Art. 36-483

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
1-komponent polyuretanskum. Passar fogskumpistol 88060 och 88061.
  • För tätning runt fönster och dörrar, samt isolering, montering och utfyllning.
  • Fäster på nästan alla material utom silikon, polyeten och teflon.
  • Under härdningstiden expanderar medlet, ungefär till den dubbla volymen. Vid torra förhållanden, fukta genom att duscha med vatten.
  • Värmeisolerande, ljudabsorberande och resistent mot mögel och svamp.
  • 750 ml.
  • Godkända skyddshandskar enligt EEC-direktiv 89/686 medföljer i hatten. (EEC No 552/2009).
Till fogskumpistol.
Fara
Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan skada spädbarn som ammas. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik kontakt under graviditet och amning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Om du exponerats eller utsätts på annat sätt: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också