9990
133,20 / L

Stenlim

Art. 36-110

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
1-komponents polyuretanskum för murblock, trappor, takpannor m.m. Omedelbar vidhäftning på de flesta material. Passar fogskumpistol 88-060 och 88-061. 750 ml.

Egenskaper
 • Limmar betong, tegel, sandsten och gips, samt trä och metall.
 • Omedelbar vidhäftning. Härdtid: 15 – 30 min.
 • Expanderar 5 – 10 % under härdning.
 • Ingen expansion eller krympning efter härdning.
 • Hög tålighet mot väder och vatten.

Applicering
Godkända skyddshandskar medföljer i hatten. Appliceras vid +0 °C till +40 °C. Rengör och fukta kontaktytan. Skaka flaskan noga och montera på en fogskumpistol. Håll flaskan upp och ner. Lägg en jämn skumsträng i mitten på murblocket. Montera omgående eller inom 6 minuter.

OBS!
Begränsad vidhäftning på vissa plaster och teflon. Icke härdat skum tas bort med skumrengöring. Härdat skum tas bort mekaniskt.

Lagras stående.

TEKNISKA DATA
 • Öppentid: 6 ± 2 min (ASTM C1620)
 • Härdtid: 15 – 30 min (ASTM C1620)
 • Brandklass, härdat skum: E (EN13501-1) B2 (DIN 4102-1)
 • Expansion under härdning: Upp till 5-10%
 • Kulör: Rosa
 • Åtgång, volym: 50 – 55 liter skum
 • Åtgång, panelsättning: 6 m²
 • Applikationstemperatur: +0 °C till +40 °C.
 • Temperaturbeständighet: -40 °C to + 100 °C
 • Lagringstid: 12 månader i rumstemperatur
Fara
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd andningsskydd. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter