299:-
299:- / L

Epoxispackel

Art. 30-628
2-komponents, lösningsmedelsfritt epoxispackel för reparation och spackling under och över vattenlinjen. Helt vattenbeständigt. Kan användas på tidigare gjorda polyester- eller epoxiarbeten. Lämpligt vid spackling och lagning av skador och sprickor, vid utjämning av håligheter samt vid förebyggande av plastpest (osmosis). God vidhäftning på polyester, epoxi, metall och trä. Snabbhärdande och lättslipat. Hög fyllningsfaktor utan att rinna, i upp till 2,5 cm skikt. Bör ej spacklas på trä som har stor rörlighet. 2 x 500 ml.
Bas
Varning
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.