299:-
299:- / L

Epoxispackel

Art. 30-628
2-komponents epoxispackel, fritt från lösningsmedel. För reparation och spackling under och över vattenlinjen. God vidhäftning på polyester, epoxi, metall och trä. Snabbhärdande och lättslipat. 2 x 500 ml.
Bas
Varning
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.