Från
219:-

Lamineringsepoxi

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Lamineringsepoxin går att använda tillsammans med vävd glasfiber (roving), kolfiberväv och kevlarväv för reparationer av båtar, surfingbrädor, bilar m.m. Lamineringsepoxin kan även användas som spackel tillsammans med lite mikroglasballonger (25-2130). Levereras med bas och härdare.
 • EPOXY 1,5L

  EPOXY 1,5L

  Art. 25-2135
  1,5 kg
  529:-
  352,67 / KG
  Härdare
  Fara
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid förtäring.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Vid andningssvårigheter, flytta offret till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som gör det lättare att andas. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • EPOXY 0,3L

  EPOXY 0,3L

  Art. 25-2134
  0,3 kg
  219:-
  730:- / KG
  Härdare
  Fara
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid förtäring.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Vid andningssvårigheter, flytta offret till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som gör det lättare att andas. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också