4990
49,90 / L

Tjär- och asfaltsborttagare

Art. 36-18

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Utmärkt avfettningsmedel som snabbt löser upp svårborttagna asfaltsprickar på billacken. Även effektivt mot tjära, olja, trafikfilm, låsolja, vägsalt och drivmedelsrester. Kan användas på våta ytor och till motortvätt. Volym: 1 l.
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Framkalla INTE kräkning. Sök läkarvård om du känner dig dålig. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också