Från
125:-

Glasfiberspackel

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Tvåkomponents glasfiberförstärkt polyesterspackel. För reparation av hål/bucklor i karosser, glasfiberskrov, plaststänkskärmar etc. Ger en stark lagning som inte spricker. 0,54 l, med härdare.

Korttrådigt.

 • GLASFIBERSPACKEL 0,54L

  GLASFIBERSPACKEL 0,54L

  Art. 36-0143
  För mindre hål
  125:-
  231,48 / L
  Bas
  Fara
  Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar. Använd ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarvård om du känner dig dålig. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
  Härdare
  Varning
  Brandfarligt vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Långtrådigt.

 • GLASFIBERSPACKEL 0,54L

  GLASFIBERSPACKEL 0,54L

  Art. 36-0144
  För större hål
  125:-
  231,48 / L
  Bas
  Fara
  Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar. Använd ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarvård om du känner dig dålig. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
  Härdare
  Varning
  Brandfarligt vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter