9990
199,80 / L

Flygrostborttagare

Art. 36-1931

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Förbehandlingsmedel som löser upp och tar bort järnoxidavlagringar på bl.a. lackerade ytor, glas, gummi och metall. Perfekt som rengöring av kaross och plåtdelar före lackering. Medlet ger en slät yta som är lätt att rengöra. 500 ml.
Varning
Skadligt vid förtäring. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in ångor/sprej. Tvätta händerna grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Skölj munnen. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Andra kunder köpte också