9990
199,80 / L

Flygrostborttagare

Art. 36-1931

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Förbehandlingsmedel som löser upp och tar bort järnoxidavlagringar på bl.a. lackerade ytor, glas, gummi och metall. Perfekt som rengöring av kaross och plåtdelar före lackering. Medlet ger en slät yta som är lätt att rengöra. 500 ml.
Varning
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadligt vid förtäring.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Skölj munnen. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också