Från
7990

Rostskyddsprimer

Hartsbaserad rostskyddsprimer med zink, för de flesta metaller. Torkar efter 8–12 h (beroende på temperatur) och ger en grundad yta färdig för övermålning. OBS! Får ej övermålas med färg som innehåller aceton, cellulosa eller polyuretan. Grå.
 • ROSTSKYDDSFÄRG 0.25 LITER

  ROSTSKYDDSFÄRG 0.25 LITER

  Art. 36-1130
  0,25 l
  7990
  319,60 / L
  Varning
  Brandfarlig vätska och ånga. Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • ROSTSKYDDSFÄRG 1 LITER

  ROSTSKYDDSFÄRG 1 LITER

  Art. 36-1135
  1 l
  159:-
  159:- / L
  Varning
  Brandfarlig vätska och ånga. Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.