105:-
2100:- / L

VVS-tätning

Art. 36-41

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Gängtätning för kopplingar. Passar lika bra för VVS-kopplingar som för gas- eller oljeinstallationer. Tätar utan att blockera ventiler eller manometrar. I praktisk tub för enkel applicering. Tål temperaturer mellan -50 °C– +150 °C. Lämplig att använda på kopplingar upp till 75 mm. Spricker eller krymper inte. Mycket hög tålighet mot vibrationer och stötar. Härdar på under 15 minuter. 50 ml.

Bruksanvisning
  • Säkerställ att alla delar är rena, torra och fria från olja och fett. Avfettade delar ger ett bättre resultat.
  • Fyll kopplingen med gängtätning för hand, direkt från tuben.
  • Montera delarna.
  • Torka av överbliven mängd som trängt ut. Gängtätningen härdar i frånvaro av syre.
  • Låt gängtätningen stelna i ca 15 – 30 minuter, beroende på mängd.

    OBS! Det går bra att använda en aktivator/primer men detta kan reducera hållfastheten med 30 %.
Varning
Innehåller 1-acetyl-2-phenylhydrazine. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Särskild behandling (se … på etiketten). Vid hudirritation: Sök läkarvård. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter