3990
532:- / L

Spissvärta

Art. 36-3391

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
För skötsel och rengörning av gjutjärn, kaminer och vedspisar. Mycket effektiv produkt som ger en fräsch yta i svart/antracit. Applicera med fuktig trasa och efterpolera med torr trasa. Det rekommenderas att du använder handskar när du använder svärtan. Volym: 75 ml.
Varning
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Brandfarlig vätska och ånga. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../ utrustning. Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Vid brand: Släck med alkolholbeständigt skum Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också