3990
532:- / L

Spissvärta

Art. 36-3391

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
För skötsel och rengörning av gjutjärn, kaminer och vedspisar. Mycket effektiv produkt som ger en fräsch yta i svart/antracit. Applicera med fuktig trasa och efterpolera med torr trasa. Det rekommenderas att du använder handskar när du använder svärtan. Volym: 75 ml.
Varning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Vid brand: Släck med alkolholbeständigt skum VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../ utrustning. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också