8990
22,48 / L

Alg & mögeltvätt

Art. 36-7262
Desinficerande medel för angripna ytor utomhus. Lämplig för underhållstvätt, eller som fasadtvätt inför ommålning. Späds mellan 1:1 till 1:50, beroende på hur hårt angripen ytan är. 4 l.

Bruksanvisning: Applicera med pensel, svamp eller lågtrycksspruta. Låt verka i 10 minuter. Fukta ytan om den börjar torka. Tvätta inte i direkt solljus. Skölj rent med mycket vatten. Spola bort rester från fönster, växter och gräs.

Dosering: För hårt angripen yta, späd med vatten 1:1–1:5. För lättare angrepp, späd 1:10–1:50.
Varning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan vara korrosivt för metaller.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn.