4990
49,90 / L

Penseltvätt BIO

Art. 36-7263
Effektivt rengöringsmedel för alla typer av måleriverktyg. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Används outspädd för rengöring av penslar och rollers. Lämplig både för olje- och vattenbaserad färg. Penslar och verktyg bör stå i lösningen i ca 1 dygn och sedan sköljas noggrant med vatten. Volym: 1 l.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd ögonskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.