9490
237,25 / L

Dörr- och listspray

Art. 36-5849

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Akrylfärg med hög täckförmåga för bättringsmålning på golvlister, dörr- och fönsterfoder. Standardkulör NCS S 0502-Y (vit, halvmatt). 400 ml.

Bruksanvisning: Underlaget skall vara torrt och rent. Maskera omkringliggande ytor. Skaka flaskan i minst 3 min. Spraya på ett avstånd på 25 cm. Applicera i flera tunna lager. Rengör munstycket efter användning. Beröringstorr efter 10-20 min. Genomtorr efter 1 dygn.
Fara
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också