7990
159,80 / L

Elementspray

Art. 36-5846
Akrylfärg med hög täckförmåga för värmeelement. Beröringstorr efter 10-20 min. Perfekt för bättring och ommålning av gamla element. Vit. 400 ml.

Bruksanvisning: För bästa resultat, montera loss elementet och måla den på ett plant underlag, gärna utomhus. Om elementet ska målas på plats, se till att täcka alla bakom- och omkringliggande ytor ordentligt. Rengör elementet från smuts och damm. Skaka flaskan i minst 3 min. Spraya på ett avstånd på 25 cm. Applicera i flera tunna lager. Rengör munstycket efter användning. Beröringstorr efter 10-20 min. Genomtorr efter 1 dygn.
Fara
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också