9990
99,90 / L

Teakolja

Art. 36-3661
Användningsområde:
Torkande alkydträolja för behandling av tidigare oljade eller obehandlade utemöbler etc. av teak.

Speciella egenskaper:
Oljan är klar, torkande och lågviskös. Hårda träslag är oftast mycket feta. Ytveden grånar emellertid snabbt. Oljan ger ett gott skydd mot fukt eftersom den tränger in och fyller träporerna så att ett vattenavvisande oljeskikt bildas. En behandling ger oftast en fräsch yta. Oljan innehåller vaxer och är därför smutsavvisande

Bruksanvisning:
Underlaget skall vara fast, torrt och väl rengjort, stålborstat och/eller slipat. Löst, poröst och nedbrutet trä avlägsnas. Olja med pensel eller trasa. Var särskilt noggrann med ändträ. Oljan appliceras tills underlaget slutar suga. Efter några minuter avtorkas överskott med trasa eller svamp. Behandlingen upprepas till dess att en fräsch och glansig yta erhålles. Omröres väl före och under bruk.

Tekniska data:
 • Bindemedel: Alkydoljor
 • Glans: Beroende på underlag
 • Densitet: ca. 0,87 g/cm³
 • Torrhalt: 32 volym-%
 • Kulör: Klar
 • Materialåtgång: 4-10 m²/l
 • Viskositet: 30-40 sek, 3 mm bägare
 • Brandklass: 3
 • Lagring/transport: 2 år obruten förp.
 • Målningsförhållande: Över +4 °C, ej för varmt
 • Spädning/rengöring: Lacknafta/alifatnafta
 • Torktid: ca. 1 dygn, beroende på temperatur och luftfuktighet
 • Innehåll: 1 l
Varning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.