6490

Rotary brush kit, 4 parts

Art. 20-898
For drill, max 4500 RPM Steel wire: 0.3 mm.

  • Circular brush Ø 75 mm
  • Axial brush Ø 50 mm
  • End brush 19 mm
  • Flap disc Ø 80 mm K60
  • Shaft journal Ø 6 mm