Från
3990

Rödsprit

Bränsle för spritkök, stormkök och fonduegrytor. Brinner utan att sota. Kan med fördel även användas vid rengöring av fönster och speglar, samt vid fläckborttagning.

OBS! FÅR INTE FÖRTÄRAS.

Bruksanvisning: Används outspädd som bränsle. Vid rengöring kan produkten spädas med vatten efter behov.
 • RÖD ETANOL 1 LITER

  RÖD ETANOL 1 LITER

  Art. 36-951
  1 l
  3990
  39,90 / L
  Fara
  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid brand: Släck med alkolholbeständigt skum Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • RÖD ETANOL 4 LITER

  RÖD ETANOL 4 LITER

  Art. 36-954
  4 l
  129:-
  32,25 / L
  Fara
  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid brand: Släck med alkolholbeständigt skum Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.