3490
5 för 159:-
34,90 / L

Alkylatbensin 2-takt 2 %

Art. 18-900
Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
För 2-taktsmotorer exempelvis grästrimmers, röjsågar, häcksaxar med mera. 1 liter.
Fara
Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Extremt brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också