3490
5 för 159:-
34,90 / L

Alkylatbensin 4-takt

Art. 36-0054
För 4-taktsmotorer, exempelvis gräsklippare, jordfräsar, snöslungor, båtar med mera. 1 liter.
Fara
Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Extremt brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.