Från
3490
5 för 159:-
34,90 / L

Alkylatbensin 4-takt

Art. 18-901

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
För 4-taktsmotorer, exempelvis gräsklippare, jordfräsar, snöslungor, båtar med mera. 1 liter.1 l.
Fara
Extremt brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Vid brand: Släck med alkoholbeständigt skum, pulver eller sand. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också