3490
5 för 159:-
34,90 / L

Alkylatbensin 4-takt

Art. 18-901
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
För 4-taktsmotorer, exempelvis gräsklippare, jordfräsar, snöslungor, båtar med mera. 1 liter.1 l.
Fara
Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Extremt brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Vid brand: Släck med alkoholbeständigt skum, pulver eller sand. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också