3290
43,87 / L

Ugns- och grillrengöring

Art. 36-0128
Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
För rengöring ugn och grillgaller. Tar effektivt bort fett, sot och fastbränd beläggning. 750 ml.

Bruksanvisning: Spraya produkten på den brända ytan flera gånger. Låt verka ca 5 minuter. Rengör sedan med hjälp av en svamp eller en trasa. Skölj noga med vatten och torka torrt. Inte avsedd att användas på känsliga ytor som t.ex är lackerade eller tillverkade av aluminium eller koppar (inklusive legeringar). Använd inte heller på varma luckor på eldstad. Före användning, testa produkten på ett mindre synligt område. Använd endast för avsett ändamål. Se bruksanvisningar på produkten som ska rengöras. Läs etiketten före användning. Använd skyddshandskar. Undvik inandning av spray. Tvätta händerna noggrant efter hantering.
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter