299:-
74,75 / L

Rengöringsmedel till ultraljudstvätt, Proffs

Art. 36-4563
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Alkaliskt högkoncentrerat rengöringsmedel för ultraljudstvättar. Avlägsnar effektivt mycket hårt sittande smuts av sot, fett samt oljerik smuts på aluminium- och stålkomponenter. Produkten innehållerrostskyddsmedel som rostskyddar detaljerna under tvättsteget. Undvik applicering på känsliga metallegeringar. Prova alltid på en liten yta först.Ultraljudstvätt proffs, högkoncentrerat, 4l
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Om du exponerats: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också