299:-
74,75 / L

Rengöringsmedel till ultraljudstvätt, Proffs

Art. 36-4563

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Alkaliskt högkoncentrerat rengöringsmedel för ultraljudstvättar. Avlägsnar effektivt mycket hårt sittande smuts av sot, fett samt oljerik smuts på aluminium- och stålkomponenter. Produkten innehållerrostskyddsmedel som rostskyddar detaljerna under tvättsteget. OBS! Var noga med att ha rätt blandningsförhållandet, annars finns risk att metallen skadas. Undvik applicering på känsliga metallegeringar. Prova alltid på en liten yta först.Ultraljudstvätt proffs, högkoncentrerat, 4l
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Om du exponerats: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också