119:-
158,67 / L

Primer för alkydfärg

Art. 30-516

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Snabbtorkande primer för alkydfärg. Användningsområde: stål, trä, och glasfiber (ovan vattenlinjen). Appliceras med pensel, roller eller spruta (med spruta krävs förtunning). Åtgång: 6–12 m2/l. Volym: 0,75 l.
Varning
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller: N-Formylmorfolin. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att andas in ångor/sprej. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också