2990
1495:- / KG

Härdare

Art. 36-069
Härdare till gelcoatspackel. 20 g.

Fara
Skadligt vid inandning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadligt vid förtäring. Brandfarligt vid uppvärmning.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Sök omedelbart läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Förvaras svalt. Behållaren ska vara väl tillsluten. Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också