3290
1645:- / KG

Härdare

Art. 36-069

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Härdare till gelcoatspackel. 20 g.

Fara
Brandfarligt vid uppvärmning. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadligt vid inandning.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras svalt. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också