7490
187,25 / L

Tjärspray

Art. 36-4518

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Skyddar effektivt gängor mot korrosion och fastrostning. Förhindrar bultar och muttrar att fastna, samt metaller att svetsas ihop, vilket underlättar demontering. Kan användas som skydd för gängor i olika fordon, maskiner, lyftkranar, transportband och metallkonstruktioner. 400 ml.
Fara
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Extremt brandfarlig aerosol. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också