9990
99,90 / L

Clear Pool

Art. 36-477
Förhindrar beläggningar i bassänger. Låg skumnivå. pH-neutralt. 1 l.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Läs mer om poolvård här

Clear Pool, 1 l

Läs mer om poolvård här

Fara
Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Undvik utsläpp till miljön. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.