7990
79,90 / L

Clear Pool

Art. 36-477

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Bidrar till kristallklart vatten och förhindrar beläggningar i bassänger. Låg skumnivå. pH-neutralt. 1 l.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Läs mer om poolvård här

Läs mer om poolvård här

Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter