179:-

Multidoserare, flottör

Art. 36-4705
Flottör som innehåller en 600 g multidesinfektionstablett med aktivt klor, algmedel och flockmedel. Doseraren flyter på vattenytan och ger en jämn klorfördelning i poolvattnet. Fungerar bra för både mindre och större pooler (6000–20000 l).

Dosering: Doseraren innehåller en 600 g multidesinfektions tablett som doseras kontinuerligt. Observera dock att vattnets pH-värde ska ligga mellan 7,0 och 7,4.

Användning: Aktivera doseraren genom att vrida om toppen och justera önskad klorförbrukning (finns 3 olika klornivåer). När multitabletten är förbrukad vänds doseraren uppochner vilket gör det enkelt att se när den behöver bytas ut.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Läs mer om poolvård här

Läs mer om poolvård här

Varning
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid förtäring. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Undvik att andas in damm. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.