179:-
179:- / KG

Snabbklor granulat

Art. 36-472
För desinficering av poolvatten. Snabblösligt och pH-neutralt granulat. Innehåller ca. 56 % aktivt klor. Stabilt mot nedbrytning som orsakas av solljus och förhöjd temperatur. 1 kg.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Läs mer om poolvård här

Snabbklor granulat, 1 kg

Läs mer om poolvård här

Varning
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid förtäring. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.