129:-
172:- / L

Båtlack uretanalkyd

Art. 30-552

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Uretanalkydbaserad klarlack avsedd för allt trä i såväl nya som gamla båtar. Att lacka över nåtmassan rekommenderas ej! Om det ändå görs måste nåten vara genomhärdad innan den lackas. Torktiden på lacken förlängs med flera veckor. Ger en högblank, vattenavvisande och väderbeständig yta som motverkar sprickbildning. Kan användas såväl ute som inne. 0,75 l.
Varning
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Brandfarlig vätska och ånga. Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller Kobolt bis(2-ethylhexanoat). Kan ge upphov till allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
    • Torktid: Dammtorr ca 4 tim vid +20 ºC.
    • Övermålningsbar: Efter ca 8 tim
    • Åtgång: ca 10m²/l, beroende på underlag
    • Applicering: Pensel, roller eller spruta
    • Förtunning: Lacknafta

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter