115:-
153,33 / L

Grundolja Marin A

Art. 30-550
Med hög vattenavvisande förmåga samt UV-filter som motverkar blekning. Kan användas på alla trärena ytor, såväl inombords som utombords. Tränger djupt in i träet. Ger utmärkt underlag för vidare behandling med Biltemas Träolja Marin B, Båtlack eller Sealer/primer för trä och metall. 0,75 l.
Fara
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter