3290

Reparationskit

Art. 36-4710
Praktiskt reparationsset som kan användas för att laga mindre hål i linern. Fungerar bra både för reparationer under vattenytan samt på torra ytor ovanför vattenlinjen. Kan användas på alla sorters pooler med PVC-liner. Innehåller limtub 29,6 ml, lagningsfolie och en appliceringstops.

Bruksanvisning
Rengör runt skadan med lämpligt rengöringsmedel. Klipp en lapp som är ca 5 cm större än det skadade området. Applicera limmet tunt på reparationsduken och tryck fast den på det skadade området under vatten. Om skadan är på torrt område ovanför vattenytan, låt limmet torka först innan reparationsduken trycks på skadan. Efter ca 2 timmar kan området belastas fullt ut.

Läs mer om poolvård här
Fara
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.