4990
49,90 / L

Rengöring för avfallstank

Art. 36-1641
Rengöringsmedel för avfallstanken i mobila toaletter, samt fast installerade tankar. Löser enkelt upp svåra kalkbeläggningar och har en behaglig och fräsch doft. Att rengöra avfallstanken med Cassette Tank Cleaner då och då förlänger livstiden på tanken.

Bruksanvisning:
Avfallstank till mobil toalett: Häll 5 l vatten i tanken och tillsätt 300 ml Cassette Tank Cleaner. Skaka tanken försiktigt så att hela insidan blir rengjord. Låt verka i minst 16 h och skaka tanken då och då. Efter 16 h, töm tanken från rengöringsmedlet och skölj noggrant med vatten.
Fast installerad tank, 2-3 gånger/år:tillsätt 6 % Cassette Tank Cleaner i tom tank. Fyll upp med vatten och låt verka i minst 16 h. Töm och skölj tanken noggrant med vatten. 1 l.
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Visa skyddsangivelser
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.